Naar inhoud

Kalender

Premies en tegemoetkomingen

Op welke premies heb ik recht? 

www.premiezoeker.be

Deze website wil je informeren over de premies en steunmaatregelen waarop je aanspraak kan maken bij het kopen, (ver)huren of (ver)bouwen van een woning. De premiezoeker bundelt een zeer brede waaier aan premies en beschikbare belastingvoordelen. Van de bekende premies voor energiebesparende maatregelen over renovatiepremies en premies voor de aanpassing van een woning aan oudere bewoners tot premies voor de aanleg van een groendak ... . 

www.rechtenverkenner.be

De rechtenverkenner geeft een online overzicht van je sociale rechten:

- Premies en andere voordelen op het vlak van onder meer wonen, welzijn, energie ... 

- Voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden ... 

- Door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid.

Woongerelateerde premies op 5 niveaus

De op deze website opgenomen premies hebben betrekking op het beleidsdomein wonen en ruimtelijke ordening (bouwen, verbouwen, huren, kopen, duurzaamheid/energie …).
De opgenomen premies zijn gegroepeerd per uitkerende instantie. Hierbij wordt getracht een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de verschillende beschikbare premies.

Betaalbaar wonen via goedkope leningen

Naast de hierboven beschreven premies kan je ook beroep doen op een aantal goedkope leningen die betaalbaar wonen mogelijk maken.

Voor meer informatie over onderstaande leningen (toekenningsvoorwaarden, aanvraagprocedure ...) kan je terecht op deze pagina.

- Sociale lening voor nieuwbouw, aankoop en/of renovatie van een woning

- Belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten en vermindering van de registratierechten 

- Goedkope lening voor energiebesparende maatregelen (Vlaamse Energielening)
- BEN-krediet 

Gratis verzekering Gewaarborgd Wonen

De verzekering gewaarborgd wonen loopt over een periode van 10 jaar. Als je tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je na een wachttijd van drie maanden gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van uw hypothecaire lening. In het geval van werkloosheid zal de verzekeringsmaatschappij gedurende een periode van 18 opeenvolgende maanden tussenkomen.  Om in aanmerking te komen voor een nieuwe periode van tussenkomst, zal je vooraf moeten aantonen dat je gedurende tenminste 3 maanden opnieuw aan het werk bent geweest.