Naar inhoud

Kalender

Kempens Woonplatform

Naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid (d.d. 21 september 2007), diende IOK een projectaanvraag in voor 25 gemeenten van haar werkingsgebied. Op 1 november 2009 ging het Kempens Woonplatform van start. Sinds 1 november 2015 wordt nog ondersteuning geboden aan 23 gemeenten. De ondersteuning bij het uitbouwen van een lokaal woonbeleid is gebaseerd op onderstaande pijlers:

Gemeentelijke woonbeleidsvisie

Het Kempens Woonplatform ondersteunt elke gemeente om een beleidsvisie rond wonen uit te werken. Hiertoe werd een beschrijvende analyse gemaakt van de woonsituatie in de gemeente. Voor de betrokken ambtenaren is het niet altijd evident om alle beleidsontwikkelingen inzake wonen nauwgezet op te volgen. Het Kempens Woonplatform tracht hen op de hoogte te houden via algemene mailings en/of via studiemomenten. Daarnaast staat het Kempens Woonplatform ook altijd klaar om een antwoord te bieden op gemeentespecifieke vragen.

Lokaal Woonoverleg

Minstens 2-maal per jaar komen de lokale woonactoren samen in het lokaal woonoverleg waar woongerelateerde thema’s besproken worden (lokale woonbeleidsvisie, projecten sociale huisvestingsmaatschappijen, kwaliteitsbewaking …).

Klantgerichte dienstverlening naar de burgers uitbouwen

De medewerkers van gemeente en OCMW staan steeds klaar om de inwoners te informeren over verschillende woonthema’s. Het Kempens Woonplatform ondersteunt hen hierin door het aanleveren van allerlei artikels voor gemeentelijk infomagazines en websites. Ook worden specifieke brochures en infoavonden rond woongerelateerde thema's uitgewerkt. Daarnaast werd ook deze website uitgewerkt, een portaalsite rond wonen. Zowel burgers als ambtenaren kunnen hier gemeentespecifieke en algemene informatie over wonen terugvinden. 

De kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving verbeteren

Het Kempens Woonplatform ondersteunt de aangesloten gemeentebesturen zowel beleidsmatig als in de praktijk bij het ondernemen van acties die de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving verbeteren.