Naar inhoud

Kalender

Sociaal wonen

Kaderbesluit sociale huur

Op 1 januari 2008 is het nieuwe sociale huurbesluit in werking getreden. Dit besluit geeft uitvoering aan titel VII van de Vlaamse Wooncode en regelt de verhuring van woningen uit de sociale sector.

Lokaal toewijzingsreglement

Het kaderbesluit sociale huur geeft de mogelijkheid aan steden en gemeenten om een eigen toewijzingsbeleid te voeren. De Vlaamse overheid wil de gemeenten meer mogelijkheden geven om hun regierol betreffende wonen te versterken. Een belangrijk element van een woonbeleid op maat van lokale noden is het beleid betreffende de toewijzing van sociale woningen.
De toepassing van het lokaal toewijzingsreglement is beperkt tot de artikels 26 tot en met 29 van het sociaal huurbesluit.

Procedurebesluit

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedure voor de planning, de programmatie en de realisatie van woonprojecten. Dit besluit van de Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 23 oktober 2013 en regelt de procedures voor het plannen, programmeren en realiseren van sociale woonprojecten. Het heeft ook gevolgen voor het bespreken van projecten op het lokaal woonoverleg.